HONDA CIVIC (1996–2000) EK9, EJ6, EJ7, EJ8, EJ9, EM1